Thursday, September 20, 2012

Atmosphere - Famoso

Famoso Pizza kitchen on display


Yummy gelato float! 
Famoso Neapolitan Pizzeria (University) on Urbanspoon